Info FietsVoorrang Bergen

Actie Fietsersbond tegen uit de voorrang halen van fietsers.

In veel plaatsen gunnen gemeenten aan fietsers een route met fietsers in de voorrang. Zo is onlangs de voorrang omgedraaid in Heerhugowaard en Wormer. De gemeente Bergen heeft wel een tijd geleden de voorrang op de kruising Duinweg – Landweg omgedraaid ten gunste van fietsers. Maar nu gaan ze een andere richting uit. Het voorstel voor de herziening van de Eeuwigelaan in Bergen laat een kruising zien, waarbij de fietsers die nu rechtdoor voorrang hebben, deze wordt ontnomen. Rond het centrum van Schoorl is de gemeente Bergen van plan om de rechtdoor rijdende fietsers voorrang te ontnemen ten gunste van auto’s die rechtsaf de Sportlaan oprijden.

Problemen dus in de kernen Bergen en Schoorl. Maar de discussie heeft zich eerder voorgedaan in Egmond a/d Hoef: de Fietsersbond heeft 2 jaar geleden voorgesteld om de voorrang op de Slotweg – Kalkovenseweg om te draaien ten gunste van fietsers. Fietsers moeten nu op hun hoofdroute van en naar Alkmaar achterstevoren op de fiets zitten om voorrang te verlenen aan auto’s die afslaan. Dan wilden we uiteraard dit beveiligen met een drempel en de 30 km-zone uitbreiden met enige meters. Maar de gemeente was onverzoenlijk: er is een hoofdstructuur voor gemotoriseerd verkeer en daaraan mag niet worden getornd.

Terug naar Bergen en Schoorl. Op het laatste moment van een inspraakproces komt de gemeente met een konijn uit de hoed: een aanvulling op een plan, waarbij de rechtdoor rijdende fietser voorrang wordt ontnomen. Dus niet een verbetering weigeren, maar een verslechtering voorstellen!

We gaan de argumenten voor nonstopfietsen op hoofdroutes weer eens bij langs en formuleren dit in notities aan de ambtenaren en de wethouder en uiteindelijk aan raadsleden. “Waarom is het belangrijk dat fietsers op hoofdroutes kunnen doorrijden?

1. Af- en opstappen is een vaak voorkomende oorzaak van ‘eenzijdige ongevallen’, vooral van ouderen; door kunnen fietsen vermindert dit risico doordat stabiliteit wordt behouden;
2. Doorfietsen geeft de fiets een betere concurrentiepositie t.o.v. de auto bij de keuze van een vervoermiddel; voorrang voor fietsers bevordert dus fietsverkeer en draagt bij aan leefbaarheid”.

Omdat we een landelijke vereniging zijn, winnen we advies in bij het landelijk bureau; we kregen snel op alle 3 situaties uitstekend advies. Vervolgens gaan we kijken, of de route staat ingetekend in het netwerk van hoofdfietsroutes. In alle 3 gevallen blijkt de route deel uit te maken van het hoofdfietsnetwerk. Dan gaan we observeren en tellen. In Bergen komen de meeste fietsers naar en van de Eeuwigelaan van de Hoflaan, maar de verschillen met de Komlaan zijn klein. In Schoorl is het duidelijker: 60% van alle denkbare fietsbewegingen op het kruispunt Laanweg – Sportlaan betreft het rechtuit gaan op de Laanweg van of naar het Klimduin. Al kijkend zie je wel, hoe onlogisch de beweging is vanaf het Klimduin richting Schoorldam.

Bijna-botsingen op de beide nu omstreden kruispunten zijn beperkt. In de ongevallencijfers komen de beide kruispunten voor met lage cijfers: botsingen op de wegvakken Eeuwigelaan [2-richtingen fietspad] en Schoorlse Zeeweg komen veel vaker voor. Het argument ‘haal fietsers uit de voorrang vanwege gebleken onveiligheid’ is loos en leeg.

We vragen aan de gemeente om de veiligheid nog verder te verbeteren door de 30 km-zones [Komlaan Bergen en einde Laanweg Schoorl te vergroten. Wat ons betreft kan de Komlaan Bergen deel worden van de 30 km-zone, omdat er geen vrijliggend fietspad is en daarvoor ook geen ruimte is. In een gesprek met de gemeente blijkt dat ze dit niet accepteren: ‘dan wordt de aanrijtijden van hulpdiensten te lang’.

Vervolgens doen we per mail een concessie: ‘als de Komlaan 50 blijft en alleen de eerste teintallen meters rond de kruising 30 km-zone wordt, zouden de fietsers in de voorrang kunnen blijven’. Maar ook dit wordt afgewezen, “omdat maar dat voor ons het belang van een duidelijke en eenduidige en verkeersveilige wegstructuur zwaarder weegt. Alleen bij hoge uitzonderingen is op een GOW 30 km/uur ingevoerd. Hier zijn de verblijfsactiviteiten (winkelend publiek, aanwezigheid terrassen, overstekende fietsers en voetgangers) dermate groot dat de lagere maximale snelheid noodzakelijk is. Hier is geen sprake van in de onderhavige situatie.” [bericht 14 juli]. Dit is heel speciaal: voor winkelend publiek wel een lagere rijsnelheid, voor overstekende fietsers en voetgangers ook’, maar hola: wij zijn toch overstekende fietsers? En hebben we hier toch geen ‘onderhavige situatie’?

Na 4 keer vruchteloos praten op ambtelijk niveau, waarbij men steeds ons dezelfde tekening voorlegt en geen centimeter opschuift, wordt het tijd voor een ander vat: inmiddels hebben we na een mail aan gemeenteraadsleden ingesproken bij de raadscommissie van de gemeenteraad. En we hebben een handtekeningenactie op woensdag 25 oktober. Op 7 oktober komt het onderwerp Schoorl in de gemeenteraad en dringen we bij raadsleden aan om een amendement in te dienen. Wordt vervolgd, want dit is de omgekeerde wereld!