Site-archief

Bierkade-Wageweg blijft 1-richting

Afgelopen week deelde het college van B&W mee, dat 2-richtingverkeer voor auto’s op de Wageweg (en daarmee ook Bierkade) onuitvoerbaar is gebleken. Dit collegebesluit is naar aanleiding van het laatste onderzoeksrapport uitgevoerd door BVR.

We hebben dit inmiddels beter gelezen. Eigenlijk staat er hetzelfde in als in een eerder rapport van Grontmij (tegenwoordig Sweco) van Nov-2014. Wat ons betreft was dat rapport al zeer duidelijk en is het ons een raadsel dat de gemeente dat rapport heeft aangegrepen voor het instellen van een klankbordgroep (KBG).

De KBG zag net zo min een oplossing, waarbij 2-richtingverkeer mogelijk is zonder meer ellende te veroorzaken dan het zou moeten oplossen. Het gaat dan niet alleen over lawaai, vervuiling en fietsers die in de verdrukking komen, maar ook over terugkerende file-ellende rond de Friesebrug. Officieel is er nooit een eindrapport van de Klankbordgroep opgesteld. Wel heeft een beleidsambtenaar een tussenrapport gemaakt dat bewonersvereniging Hart van Alkmaar via een WOB-verzoek heeft losgepeuterd. Bewoners en belangenverenigingen zoals de Fietsersbond zagen niets in 2-richtingverkeer, alleen de Ondernemersvereniging bleef hopen dat het doorging. BVR schijnt deze 2 belangrijke rapporten niet te hebben meegenomen en wij zijn als Fietsersbond niet door hen benaderd.
Lees de rest van dit bericht

Bierkade/Wageweg AKD-Brief

Anderhalve week geleden troffen we een bericht in het NoordHollands Dagblad over een brief van advocatenkantoor AKD. Als Fietsersbond waren we op de hoogte van het voornemen om via een officiele weg het ongenoegen te uiten waar het de klankbordgroep Bierkade/Wageweg betreft. We zijn het daar mee eens, maar de brief zelf hebben we pas later ontvangen en aan de inhoud hebben we dus niet bewust bijgedragen. Het krantenbericht geeft de bedenkingen van de klankbordgroep wat ons betreft goed weer.

Bewoners hebben duidelijk andere belangen dan de ondernemers en bijvoorbeeld de Fietsersbond. Zij ervaren het meeste de overlast als geluid, trillingen en luchtvervuiling en wij kijken als Fietsersbond vooral naar de fietsveiligheid. We zitten wel op 1 lijn met de bewoners en daarmee kunnen we zeker ons zeker vinden in deze brief.
Lees de rest van dit bericht

Bierkade Fietsstraat?

ALKMAAR – Dinsdagochtend 2 augustus werden we gebeld door een journalist van het NHD. Of wij ‘s-middags beschikbaar waren na een aanstaand persbericht over de Wageweg-Bierkade. Als Fietsersbond hadden we nog niets gehoord, ondanks dat we nog altijd in de (vrijwel slapende) klankbordgroep Wageweg-Bierkade zitten. Volgens de journalist zou het over een fietsstraat gaan. Niet vreemd, de grootste coalitiepartij heeft die optie al een paar jaar terug geopperd.

We wisten nog niet van de hoed en de rand en de betrokken verkeersambtenaar was helaas net op vakantie gegaan. Eigenlijk zit de klankbordgroep al een half jaar op 2 onderzoeken te wachten. Een over selectieve toegang naar de Schelphoekgarage en een andere die het college had bedacht. En als die gereed zijn, dan leest de klankbordgroep dat nog een keer door, bespreekt het en gaan we beginnen aan het eindverslag. Eigenlijk had dat dus al een half jaar eerder gekund, omdat de eerdere onderzoeken voor ons glashelder zijn. Te weten 2-richtingen voor autoverkeer levert meer problemen op dan het oplost. Zelfs omdraaien van de rijrichting is onverstandig en geeft problemen rond de Friesebrug waar alle verkeersdeelnemers last van hebben inclussief de fietsers.
Lees de rest van dit bericht

Bierkade Stemadvies

ALKMAAR – Morgen zijn er verkiezingen en 2 partijen hebben onlangs het ‘herstel’ van de Bierkade als verkiezingsitem naar voren geschoven. De vraag die zich daardoor recent opwierp was of wij ons als Fietsersbond Alkmaar daar niet tegen moeten verzetten. Als Fietsersbond geven we geen stemadvies en gaan we er van uit dat fietsers prima zelf na kunnen denken en bijvoorbeeld dit ballonnetje moeiteloos kunnen doorprikken.

Vandaag zendt RTVNH een stukje uit over de Bierkade, die bij hen verkozen is tot het heetste hangijzer van Alkmaar. De grootste groep (van maar 45 stemmers) koos voor het het handhaven van het 1-richtingverkeer voor auto’s op de Wageweg, waardoor de Bierkade vanaf de Friesebrug alleen per fiets bereikbaar blijft. Deze stemmers zijn het dus met de Fietsersbond eens.

Rond 2006 is deze situatie zo gemaakt, omdat er een milieuprobleem op de Bierkade was. Die is daarmee opgelost en tegelijkertijd ontstond er veel meer ruimte voor de fietsers. Natuurlijk waren we daar blij mee en we zien niet graag dat door ruimtegebrek de fietsers daar weer in de verdrukking komen.
Lees de rest van dit bericht

Bestevaerbrug en Bierkade

ALKMAAR – Begin dit jaar heeft de vernieuwde coalitie, waar D66 het gat opvulde van Trots en Bruisend Alkmaar, de Bestevaerbrug geschrapt. Het is te duur voor deze moeilijke tijden. Als Fietsersbond konden we ons niet voorstellen dat dit de inbreng was van D66. Deze partij was immers ook een voorstander van de Bestevaerbrug. De mail met vragen die we aan D66 hadden gestuurd, werd niet door hen maar veel later wel beantwoord door verkeerswethouder Nagengast.

Dat gebeurde in de laatste bijeenkomst van de adviesgroep ‘Bestevaertracée’.
En juist voor die bijeenkomst wilden we graag precies weten wat er aan de hand was. Ons werd wel duidelijk dat het afblazen van de Bestevaerbrug niet volledig in de schoenen van D66 geschoven kan worden. De gemeente heeft geld nodig voor aanstaande tegenvallers en sociaal beleid.

Als Fietsersbond zijn we hier natuurlijk niet blij mee. Lees de rest van dit bericht