Site-archief

Bierkade-Wageweg blijft 1-richting

Afgelopen week deelde het college van B&W mee, dat 2-richtingverkeer voor auto’s op de Wageweg (en daarmee ook Bierkade) onuitvoerbaar is gebleken. Dit collegebesluit is naar aanleiding van het laatste onderzoeksrapport uitgevoerd door BVR.

We hebben dit inmiddels beter gelezen. Eigenlijk staat er hetzelfde in als in een eerder rapport van Grontmij (tegenwoordig Sweco) van Nov-2014. Wat ons betreft was dat rapport al zeer duidelijk en is het ons een raadsel dat de gemeente dat rapport heeft aangegrepen voor het instellen van een klankbordgroep (KBG).

De KBG zag net zo min een oplossing, waarbij 2-richtingverkeer mogelijk is zonder meer ellende te veroorzaken dan het zou moeten oplossen. Het gaat dan niet alleen over lawaai, vervuiling en fietsers die in de verdrukking komen, maar ook over terugkerende file-ellende rond de Friesebrug. Officieel is er nooit een eindrapport van de Klankbordgroep opgesteld. Wel heeft een beleidsambtenaar een tussenrapport gemaakt dat bewonersvereniging Hart van Alkmaar via een WOB-verzoek heeft losgepeuterd. Bewoners en belangenverenigingen zoals de Fietsersbond zagen niets in 2-richtingverkeer, alleen de Ondernemersvereniging bleef hopen dat het doorging. BVR schijnt deze 2 belangrijke rapporten niet te hebben meegenomen en wij zijn als Fietsersbond niet door hen benaderd.
Lees de rest van dit bericht

Advertenties

Fietsstalruimte Supermarkt Mooi Bergen

De Fietsersbond (Wim) heeft constructief meegedacht binnen de Klankbordgroep Mooi Bergen. In het centrum van Bergen wil de gemeente een 3de supermarkt. Herman heeft op 16 juni ingesproken bij de Raadscommissie. Hij pleitte daar voor 25 extra fietsenrekken, wat overeenkomt met het advies van de CROW en de landelijke Fietsersbond. Hij pleitte tevens voor meer ruimte, zodat stallende fietsers en voetgangers elkaar niet in de weg lopen. Dit pleidooi sluit aan op de huidige praktijk bij de AH en Deen. Minder rekken en minder ruimte is vragen om moeilijkheden. Lees hier de complete inspraaktext.


Lees hier het vervolg.

Stationsgebied Heerhugowaard

In de afgelopen maanden heeft de Fietsersbond deelgenomen aan 2 klankbordgroepen. Een over de stadskant van het station en een andere over de westkant van het station. Het gaat dan vooral om het plan om de Zuidtangent via eeen tunnel onder het spoor/perrons door te laten lopen tussen oost en west. De gemeente is er behoorlijk wat van plan en wil dat omwonenden en belanghebbende goed meepraten en meedenken.

In april verscheen hierover en stuk in de regionale krant en in de nieuwsbrief van de gemeente, waar ook wij voor geïnterviewd zijn. In het algemeen was de teneur zeer positief en dat was ook onze ervaring. Belanghebbenden voelen zich serieus genomen. De materie zelf is overigens zeer complex. Zo heeft de gemeente te maken met de spoorwegen, bereikbaarheid van station, winkels, bedrijven, horeca en scholen. Gaat om voetgangers, (stations- en school-) fietsers, bussen, auto’s en bevoorrading.
Lees de rest van dit bericht

Bierkade/Wageweg AKD-Brief

Anderhalve week geleden troffen we een bericht in het NoordHollands Dagblad over een brief van advocatenkantoor AKD. Als Fietsersbond waren we op de hoogte van het voornemen om via een officiele weg het ongenoegen te uiten waar het de klankbordgroep Bierkade/Wageweg betreft. We zijn het daar mee eens, maar de brief zelf hebben we pas later ontvangen en aan de inhoud hebben we dus niet bewust bijgedragen. Het krantenbericht geeft de bedenkingen van de klankbordgroep wat ons betreft goed weer.

Bewoners hebben duidelijk andere belangen dan de ondernemers en bijvoorbeeld de Fietsersbond. Zij ervaren het meeste de overlast als geluid, trillingen en luchtvervuiling en wij kijken als Fietsersbond vooral naar de fietsveiligheid. We zitten wel op 1 lijn met de bewoners en daarmee kunnen we zeker ons zeker vinden in deze brief.
Lees de rest van dit bericht

Bierkade Fietsstraat?

ALKMAAR – Dinsdagochtend 2 augustus werden we gebeld door een journalist van het NHD. Of wij ‘s-middags beschikbaar waren na een aanstaand persbericht over de Wageweg-Bierkade. Als Fietsersbond hadden we nog niets gehoord, ondanks dat we nog altijd in de (vrijwel slapende) klankbordgroep Wageweg-Bierkade zitten. Volgens de journalist zou het over een fietsstraat gaan. Niet vreemd, de grootste coalitiepartij heeft die optie al een paar jaar terug geopperd.

We wisten nog niet van de hoed en de rand en de betrokken verkeersambtenaar was helaas net op vakantie gegaan. Eigenlijk zit de klankbordgroep al een half jaar op 2 onderzoeken te wachten. Een over selectieve toegang naar de Schelphoekgarage en een andere die het college had bedacht. En als die gereed zijn, dan leest de klankbordgroep dat nog een keer door, bespreekt het en gaan we beginnen aan het eindverslag. Eigenlijk had dat dus al een half jaar eerder gekund, omdat de eerdere onderzoeken voor ons glashelder zijn. Te weten 2-richtingen voor autoverkeer levert meer problemen op dan het oplost. Zelfs omdraaien van de rijrichting is onverstandig en geeft problemen rond de Friesebrug waar alle verkeersdeelnemers last van hebben inclussief de fietsers.
Lees de rest van dit bericht

Opening Zeswielenfietspad

ALKMAAR – Op donderdag 9 April is het nieuwe stukje fietspad langs de Zeswielen tussen de Zeswielenbrug en de Arie Berkhoutbrug geopend. Als Fietsersbond zijn we er zeker blij mee en waren we bij de opening. De voorzitter van de klankbordgroep Sjaak Kloppenburg en wethouder Nagengast knipten het lint door. Er was redelijk veel volk, maar vrijwel niemand van de bewoners die aan de laatste klankbordgroep meewerkten. Mogelijk kwam dit door het tijdstip, maar de kans is ook groot dat ze er weinig aan hebben.

Het is een mooi uitgevoerd pad geworden dat al een paar maanden intensief is gebruikt en dus in een behoefte voldoet. Als Fietsersbond zijn we het er mee eens dat langs een dergelijk drukke 50km-weg een goed fietspad hoort, ook al omdat het om een belangrijke fietsroute gaat. Toch hadden en hebben we bedenkingen bij het geheel.

Lees de rest van dit bericht

Zeswielen en de Fietsersbond

ALKMAAR – De Fietsersbond Alkmaar heeft inmiddels jaren meegewerkt aan een 30-tal klankbord- en adviesgroepbijeenkomsten en ook aan de meest recente klankbordgroep, die alleen de beperkte opdracht had te kijken naar een fietspad langs de huidige Zeswielen. Met de aanwonenden zijn we het eens dat dit maar een minimale oplossing is. Dit staat wat ons betreft goed verwoord in het advies dat de laatste klankbordgroep heeft uitgebracht. Nu veel geld uitgeven aan een fietspad langs de waterkant, die aanwonenden vrijwel niet gaan gebruiken en dat niet goed aansluit op het fietspad naar Overstad, zorgt ervoor dat de echte oplossing (de auto’s achterlangs) op een nog langere baan wordt geschoven. Als Fietsersbond zien we in die achterlangsweg voor het doorgaande autoverkeer het grote voordeel dat de fietsers tussen de Frieseweg en de Rekerdijk onder de nieuwe weg door gaan.

Fietsers van de Zeswielen halen zal er voor zorgen dat het aantal auto’s en hun snelheid op de Zeswielen gaat toenemen. Daar ondervinden de fietsers die tussen de Frieseweg en Rekerdijk over willen steken meer last van. Bij hen voegen zich nu ook de fietsers die van het nieuwe fietspad komen en aan de overzijde verder willen richting Overstad. Met de toegezegde verkeersdrempels bij deze belangrijke oversteek zijn we absoluut blij, maar die kunnen ook nu al worden aangelegd. We begrijpen echter ook dat een fietspad langs de huizenkant (zoals de gemeente aanvankelijk wilde) nog meer problemen geeft.

De kans is groot dat dit medicijn erger is dan de kwaal. Als Fietsersbond pleiten we dan ook voor een veel goedkopere oplossing, die een paar jaar terug in Schoorldam-Oost op de N504 tussen Heerhugowaard en de N9 is uitgevoerd. Verbreedt de Zeswielen niet, maar breng er duidelijke fietsstroken op aan. Verlaag als het even kan de snelheid op deze 500 meter Zeswielen naar 30km/h en bespaar op die manier erg veel geld om zo eerder de autoweg achterlangs te realiseren. Ook de ondernemers van Overstad (die deze ronde niet in de klankbordgroep zaten) zijn daar meer mee gebaat.

In het advies van de laatste klankbordgroep staat het niet eens zoveel anders.
Lees de rest van dit bericht

Zeswielen Berichtgeving

ALKMAAR – Op vrijdag 1 november 2013 en woensdag 6 november zijn er stukjes in het NHD verschenen over de Zeswielen. De naam van de Fietsersbond is in beide stukjes genoemd, maar we zijn niet door de krant benaderd en hebben er dus niet aan bijgedragen. Het eerste stukje was tenenkrommend en dregde iets uit een zeer oude doos. Het laatste stukje was wat dat betreft stukken beter, zie hier.

Zoals bekend is het een langslepend verhaal. De gemeente wil de Zeswielen als auto-radiaal niet afwaarderen en vindt dat er een fietspad naast hoort te liggen. En dat klopt, dat is gemeentelijk beleid waar wij als Fietsersbond achter staan. Daarbij gaat het voor de fietsers om 2 zogenaamde doorstroom-assen. Alkmaar telt 8 van deze fietshoofdroutes, doorstroomas-2 gaat langs de Zeswielen van het Stadskantoor naar de Middenweg in Heerhugowaard-Zuid en de andere (doorstroomas-1) staat daar haaks op en gaat van de Friesebrug over de Frieseweg, Rekerdijk via De Mare en het Molentochtpad naar het Geestmerambacht.

De gemeente heeft zich eveneens voorgenomen om doorstroom-assen zo fietsvriendelijk mogelijk te maken en dan past daar het plan bij voor een vrijliggend fietspad langs de Zeswielen. Een behoorlijk probleem is echter het ruimtegebrek. Lees de rest van dit bericht

N504: Geen Voorrangsplein!

(Op 7 juni is een aanvulling over detectielussen onder dit bericht geplaatst.)

NOORD-SCHARWOUDE – Onlangs lazen we in de krant dat het college van Langedijk gekozen heeft voor een zogenaamd ‘voorrangsplein’ op de kruising N504-Voorburggracht. De Fietsersbond is daar niet blij mee. Wij geloven er niet in dat met zo’n voorrangskruising de snelheid op de N504 zal zakken en dat kruisende fietsers en voetgangers daartussen de N504 kunnen oversteken. Wij zien veel meer in een echte rotonde, die het doorgaande verkeer wel afremt. In hetzelfde collegevoorstel is in de N504 bij Tesselaar wel gekozen voor een normale rotonde. Daar steken geen fietsers de N504 over. Dus draai het om en leg daar een voorrangsplein aan en bij de Voorburggracht een gewone rotonde.

Inmiddels hebben we begrepen dat voor velen de verschillen onduidelijk zijn tussen een rotonde, ovonde, ovatonde, turborotonde en voorrangsplein. Hier een setje foto’s en waar ze in de buurt te vinden zijn. Verder viel het ons op dat de rotonde Oosttanngent-Haringvliet een vergelijkbare hoeveelheid verkeer verwerkt en dat deze rotonde goed past op de kruising N504-Voorburggracht, zie hier wat knip en plakwerk.

Lees de rest van dit bericht

Noordervaart Oplossing

SCHERMER – De Provincie is al een aantal jaren bezig om de N243 veiliger te maken, er gebeuren teveel ongelukken. Dat is uitgemond in een plan waar de meeste inwoners van de gemeente Schermer en met name Stompetoren niet op zaten te wachten. Wij als Fietsersbond overigens ook niet. Het idee van de rotondes zagen we wel zitten, dat vergroot de oversteekbaarheid voor fietsers. Maar het noordelijke fietspad opheffen en omzetten in een parallelweg vonden we een slecht idee. Op het deel tussen Stompetoren en Alkmaar rijden veel schoolfietsers en dat is niet goed te mengen met het grote landbouwverkeer.

Die parallelweg is al een tijdje uit beeld, voor het doorgaande agrarische loonwerkverkeer zal die ook verre van praktisch zijn. Om uit de tegenstellingen te komen zijn wat klankbord-bijeenkomsten georganiseerd om te peilen waar de bewoners wel warm voor lopen of wat zij op z’n minst accepteren. De Fietsersbond heeft daaraan meegewerkt. Uitkomst: geen parallelweg en rotondes geen probleem. Verder moet het zware landbouwverkeer op de N243 blijven en mag de verbreding niet ten koste van ruimte en uitzicht gaan. Iets dat niet op te lossen is. Over een 50km-stuk in het centrum van Stompetoren was iedereen het wel eens.
Lees de rest van dit bericht

Nieuw Stationsgebied Alkmaar CS

ALKMAAR – Na heel veel verbeterwensen, bedenken hoe het moet, overleggen met betrokkenen en weer schrappen omdat er niet genoeg geld is, lijkt nu eindelijke een situatie te zijn ontstaan die binnenkort uitgevoerd gaat worden. Als Fietsersbond zijn we hier al jaren bij betrokken, omdat de fiets een probleem en een oplossing is. We werken dan ook constructief mee en hebben behoorlijk wat tijd gestoken in klankbordgroepen en adviesgroep, maar ook in direct overleg met de gemeente.

Er is van alles bedacht, zoals het verplaatsen van het busstation en een traverse met winkeltjes. Daarbij zijn er ook dringende problemen, die om een snelle oplossing vragen. Het gebrek aan liften is daar 1 van, maar minstens zo belangrijk is het tekort aan goede fietsenrekken. Per jaar groeit het aantal treinreizigers dat met de fiets komt met meer dan 5%. Het voor- en natransport per fiets is 4x zo hoog als wat er met de bussen wordt aan- en afgevoerd.

Als fietsen netjes naast en boven elkaar staan, dan nemen ze per treinreiziger weinig plaats in. Op dit moment gebruiken de bussen 60% meer aan stationsgebied dan de fietsers. Omgerekend neemt een treinpassagier per bus op dit moment ruim 6x zoveel grondoppervlak als de treinpassagiers die op de fiets komen. Kortom fietsen zijn flink ruimtebesparend, maar ze moeten natuurlijk niet in de weg staan.

Bij alle plannen -en vooral na het schrappen- zijn dan ook de fietsvoorzieningen overeind gebleven. Er komt een grote fietsenstalling met 3 verdiepingen voor 4000 fietsen, dicht tegen de nieuw traverse die de tunnel gaat vervangen. Daarvan wordt het onderste deel betaald en bewaakt. We hopen het zo te krijgen dat later alles bewaakt en gratis is, zoals de 6 bewaakte fietsenstallingen bij het MCA, in de binnenstad en in De Mare. Die grote stalling komt aan de stadskant op de plek waar nu het Grenswisselkantoor en de huidige bewaakte stalling is. Aan de noordkant wordt ook de capaciteit flink uitgebreid tot 1260 rekken en ook daar komen de fietsen dichter bij de traverse naar de perrons.

Lees de rest van dit bericht

Uitbreiding Geestmerambacht

Nieuwere berichten:
2012-06-08: Rekervlotbrug Open
2012-04-27: Rekervlotbrug 11 dagen open
2012-04-26: Geestmerambacht Update
2011-12-12: Wanneer gaat de Rekervlotbrug in bedrijf?
2011-08-11: Rekervlotbrug Versleten
2011-05-28: Geestmerambacht en Ouderen
2011-04-26: Geestmerambacht Versmald
2010-05-10: Rekervlotbrug
2010-02-06: Fietsbruggen Geestmerambacht
2009-06-04: Rekervlobrug en Geestmerambacht

Relevante links:
Het Groene Mirakel
Geestmerambacht Fietsverbinding
PMI Provincie-NH

Tussen 2005 en 2014 wordt het recreatie-gebied Geestmerambacht flink uitgebreid en opgeknapt. De oppervlakte gaat van 220 naar 500 hectare. Het hele gebied tussen de N504, N245 en de bebouwing van Koedijk en Daalmeer wordt geschikt gemaakt voor diverse vormen van recreatie- en natuur-beleving. De plannen zijn van de Grontmij, die dat in opdracht doet van het Recreatieschap Noord-Holland en de HAL-gemeentes.

Daarbij zijn ook 4 nieuwe fietspaden voorzien. Inmiddels zijn de eerste Klankbord-bijeenkomsten gehouden en hebben diverse belangengroepen (o.a. bewoners, sportvissers, horeca, staatsbosbeheer, hondenuitlaters, waterschap) advies ingebracht. De Fietsersbonden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben dat ook gedaan en een groot deel daarvan is hieronder te lezen. Ook werd er gesteld dat er goed naar de burger toe goed gexefnformeerd moest worden. In de krant was tot nu toe zeer algemene informatie te lezen en veel over de MER (Milieu Effect Rapportage), maar nog niets over de geplande fietsvoorzieningen. Met dit verhaal hopen we hier iets aan te doen.


De eerste aanzet. (Voetpad vanaf Landman.)

Klankbordgroep
Met de geluiden op de Klankbord-bijeenkomst zijn we als Fietsersbond erg tevreden. De meesten vinden aanvoer per fiets naar het Geestmerambacht veel belangrijker dan aanvoer per auto. Zo is er de wens om de autoparkeerterreinen zo dicht mogelijk bij de N245 te leggen danwel te houden. Op die manier kan er op de andere wegen en paden rustiger gerecrexeberd worden. Verder is er een wens om de fietspaden vrij te houden van wandelaars. Naar onze indruk kan dat alleen als er voor de wandelaars goede paden komen met een goed wegdek. Als wandelpaden ook maar een beetje pruttig worden, dan zijn wandelaars al snel geneigd het droge fietspad te gebruiken. Hoe het precies moet met bijvoorbeeld de trimmers en de skaters is ons nog niet bekend. Toch zal ook daar goed over nagedacht moeten worden. Als de skaters op het fietspad horen, dan is de huidige 3,1 en 2,6m en geplande toekomstige breedte van 2,5 meter te smal.

Plattegrond

De groene blokjes geven de gebiedsuitbreiding weer. De bruine lijnen geven de nieuwe fietspaden aan. Hier zijn nog geen namen voor. Op de tekening zijn ze voor het gemak F1 t/m F4 genoemd. De cirkeltjes met nummers betreffen onze aandachtspunten.

Op de kaart staat ook een groot deel van de omgeving. Voor fietsers is het van belang dat er goede en veilige aanvoerroutes zijn naar het Geestmerambacht. Wij doen ons best om ook daar veel aandacht aan te besteden. Die mening wordt overigens gedeeld, want in de uitbreidingsplannen zitten ook een aantal fietspaden die tot ver buiten het Geestmerambacht reiken.

Fietspad F1
Dit nieuwe fietspad gaat middendoor de Kleimeer van noord naar zuid. De gemeente Harenkarspel is druk bezig met een plan waarbij dit fietspad mogelijk al begint in Warmenhuizen. Er wordt onderzocht of een duiker onder de N504 omgebouwd kan worden tot fietstunnel. Het fietspad vanuit Warmenhuizen zorgt niet alleen voor een betere fietstoegang tot het Geestmerambacht, ook veel schoolfietsers kunnen hier een flink voordeel van hebben. In dat geval moet het pad aan de zuidkant goed aansluiten op het Molentochtpad (Mp).

Fietspad F2
Deze gaat vanaf Bergen via een nieuwe brug bij de Landman naar het recreatiemeer. De nieuwe fietsbrug (waarschijnlijk een verhoogde vlotbrug zoals hiernaast) over het Noordhollands Kanaal en de nieuwe fietstunnel onder de N9 is echter een bereikbaarheidsproject (PMI K20-01) van de Provincie en valt niet binnen de uitbreiding van het Geestmerambacht. Inmiddels zijn de werkzaamheden hieraan begonnen. Vanuit Bergen is een beperkt aantal fietsers te verwachten richting Geestmerambacht, zij hebben zelf immers een groot duin- en strandgebied. Omgekeerd zullen veel meer fietsers uit Langedijk en Heerhugowaard dit pad nemen om bij de duinen en de kust te komen. Dit pad valt dan ook goed te rijmen met het provinciale plan ‘Bereikbaarheid Kust’. Vanuit Bergen en Schoorl zijn wel (VMBO-)school- en werkfietsers te verwachten richting Heerhugwaard, Langedijk en de Beverkoog. Tot april-2010 hebben we deze brug de Landmanbrug genoemd, maar sinds Mei-2010 heet ie officieel de Rekervlotbrug.

Fietspad F3
Bij de uitbreiding van het Geestmerambacht hoort ook het plan De Groene Loper. Dit is een kleiner recreatiegebied net ten noorden van Sint Pancras. Fietspad F3 zou de verbinding moeten leggen tussen het Geestmerambacht en deze Groene Loper. Uit een eerder HAL-plan voor de fiets was al eens bedacht dat hier een fietstunneltje onder de N245 (PMI N245-06 en PMI N245-10) moet komen. Dit om de fietsers uit Heerhugowaard-Zuid een betere toegang te geven tot het Geestmerambacht en via de brug bij de Landman naar de kust. Dit is ook een project van de Provincie, maar het is nog niet ver gevorderd. Het Fietspad F3 gaat tot aan het Kanaal Omval-Kolhorn lopen, waardoor via de Spoorbrug het pad naar Heerhugowaard-Zuid (en Park van Luna) sterk verbeterd wordt.

Fietspad F4
Dit recreatieve pad komt tussen het fietstunneltje van de Wagenweg en loopt tot aan de Westelijke Randweg bij Noord-Scharwoude. De Fietsersbond hoopt hierbij dat veel aandacht besteed wordt aan de oversteekbaarheid van de Westelijke Randweg (punt 13 op het kaartje).

Naar, In en Door
De Fietsersbond probeert goed mee te denken over het fietsgebruik, naar, in en door het Geestmerambacht. Zo lopen de belangen van de diverse fietsers sterk uiteen. Iemand die naar het Geestmerambacht gaat om er te zonnen of te zwemmen, wil er zo snel en veilig mogelijk komen. De meesten doen dit per fiets. Anderen willen een rondje recreatief fietsen, al dan niet sportief. De directheid is dan niet van belang, maar wel de mooie omgeving en frisse lucht. Dus niet langs een drukke weg. Het Geestmerambacht zal voor hen doorgaans te klein zijn en daarom is het van belang dat er om het dit gebied ook goed gefietst kan worden.

Dat geldt ook voor de ‘door’-fietsers, die bijvoorbeeld vanuit Langedijk en Heerhugowaard door het Geestmerambacht naar de kust gaan. Zo heeft ook een goed en veilig fiets-alternatief door het Geestmerambacht tussen Warmenhuizen en Alkmaar grote voordelen. Van oudsher zijn Bergenaren aangewezen op Alkmaar als het gaat om werk en vervolgscholen. Deze zaken zijn voor een groot deel opgeschoven richting Heerhugowaard. De huidige fietsmogelijkheid tussen Bergen/Schoorl en Heerhugowaard is echter bedroevend. Een goede west-oost fietsroute door het Geestmerambacht kan een flinke stap in de goed richting zijn.

Wagenweg
Het Oudkarspeler deel van de Wagenweg (Wo) tussen de N245 en het NH-Kanaal gaat geheel binnen het nieuwe Geestmerambacht vallen. Dit is een smalle rechte weg zonder fietsvoorziening die uitnodigt tot snel rijden. Wat ons betreft komt hier een 30km/h regime en wordt autoverkeer ontmoedigd en beperkt tot de aanwonenden. In dat geval wordt het een soort fietsstraat in het recreatiegebied.

Nauertogt (west)
Voor de Nauertogt (Nk) tussen de N245 en Koedijk is het niet veel anders. Deze weg heeft wel een fietspad, wat aan de Koedijker-kant erg slecht en te smal is. Als de parkeerterreinen meer richting N245 gaan, dan is deze weg ook om te zetten naar een recreatieve fietsstraat van 30km/h. Op deze weg kunnen dan ook de fietsers recrexebren, waarbij het te smalle fietspad naar Koedijk als voetpad dienst kan doen.

Voorrang
Om de recreatieve functie van de Wagenweg en de Nauertogt te benadrukken lijkt het ons verstandig om de kruisende fietspaden over deze wegen in de voorrang te zetten. Hiervoor kunnen verkeersplateaus gebruikt worden. Een goed voorbeeld daarvan is de Rekerdijk in Huiswaard. Bij de Wagenweg gaat het alleen om punt 2 op de kaart, bij de Nauertogt wensen we deze drempels bij de punten 5, 3, 7 en 8. Bewoners zullen hier weinig moeite mee hebben, daar het sluipverkeer hierdoor sterk ontmoedigd wordt.

Overigens zien we ook de Kanaaldijk (Kd) en Achtergraft in Koedijk en de Vork in Oudkarspel als belangrijke wegen voor fietsrecreatie bij/in het Geestmerambacht.

Veilige Aanfietsroutes
Vanuit Alkmaar maken we ons weinig zorgen om het Molentochtpad (Mp) en de Kanaaldijk. Vanuit Bergen hopen we dat de Rekervlotbrug (die gepland stond voor Medio-2005) zo snel mogelijk gereed is. Sint Pancras kan via het Daalmeerspad ook redelijk snel en veilig naar het Geestmerambacht komen. Een nieuw tunneltje onder de N245 bij punt 9 of 10 zal een verbetering zijn voor de fietsers uit Heerhugowaard-Zuid. Met het Wagenwegtunneltje gaat het ook goed. Toch zijn er zeker knelpunten waar extra aandacht nodig is.

Nauertogt (Oost)
Dit is nu een van de belangrijkste aanfietsroutes van uit Broek op Langedijk en Heerhugowaard. Bij punt 9 moet vanuit deze plaatsen de zeer drukke Nauertogt worden overgestoken. We vinden dat erg onhandig en onverstandig. De gemeente Langedijk is dat inmiddels met ons eens. Zij pleiten dan ook voor een fietstunnel aan de zuidkant van de Nauertogt.

Voor de fietsers uit Heerhugowaard is het ook belangrijk dat de situatie bij de N242 en door Broek op Langedijk verbetert. Dit is nu een ware rampenroute, waarbij fietsers over een slechte weg langs het Haventje van Broek gestuurd worden. Deze fietsers nemen vervolgens de oversteek bij Rodi (punt 12 op het kaartje) omdat fietsen over bedrijventerrein Oosterdel gunstiger is dan langs de Nauertogt. Die oversteek bij Rodi is door de verkeersdrukte erg lastig en een tusseneiland is wenselijk. Maar in het algemeen moet er veel aan deze route verbeterd worden. Fietsers zijn hier sterk ondergeschikt gemaakt aan het auto-sluipverkeer tussen Heerhugowaard en de N245. Als gemeente Langedijk het Geestmerambacht serieus neemt en deze ook toegankelijk wil maken voor Heerhugowaarders, dan ligt hier een grote uitdaging om daar iets aan te doen.

In de gemeente Heerhugowaard zijn vergevorderde plannen om fietstunnels aan te leggen onder de N242 en zij denken met gemeente Langedijk na over een gunstiger fietsverbinding tussen de Broekerweg en de Prins Hendrikkade.

Westfriesedijk/N504
De provincie wil langs de Westfriesedijk (Wd) tussen Schoorldam en het Geestmerambacht een fietspad aanleggen langs de zeer drukke N504. (zie PMI N504-02) Gemeente Harenkarspel en de Fietsersbond willen dit ook en vragen zich af waarom het allemaal zo lang moet duren. Deze Westfriesedijk wordt door veel scholieren en woon-werk-fietsers gebruikt maar ook door recreatieve fietsers richting Schoorlse duinen en kust. Een goede en vooral veilige fietsverbinding tussen de fietsvriendelijke Schoorlse duinen en het Geestmerambacht blijft zeer belangrijk, ook na de komst van de Rekervlotbrug en/of het nieuwe fietspad F1.